Thaiwiring
»
our privacy policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด

(Personal Data Protection Policy: Thai Wiring System Company Limited)

Thai Wiring System Co., Ltd. realizes the importance and duties under The Personal Data Protection Act B.E. and is committed to protecting everyone's information to be safe. This Privacy Policy is for the personal information of customers, shareholders, employees, also including individuals related to the company. The purpose is to inform and explain how the company treats personal data such as collection, processing, storage, and disclosure, including rights of the owner of personal information, etc. So that the company has rules and methods for supervisory measures and the management of personal information clearly and appropriately

Scope of application

This Privacy Policy applies to Thai Wiring System Co., Ltd. including its employees and the person involved in the processing personal information by order or on behalf of the company

Definition

According to Section 6 of the Personal Data Protection Act B.E. 2562

 • “Personal Data” means any information about an individual that enables that person to be identified either directly or indirectly but does not include information of the deceased in particular. 
 • “Personal Data Controller” means a person or legal entity who has the authority to make decisions regarding the collection, use or disclosure of personal data.
 • “Personal Data Processor” means a person or entity who performs the processing of personal data on the order or on behalf of the Data Controller.

มาตรการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นเพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านทางเอกสารสมัครงาน ใบสอบถาม การยื่นคำร้องขอ การสมัครใช้บริการ การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จากบุคคลที่สาม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร หรือช่องทางอื่นๆ  จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์

มาตรการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การกำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้ทำได้เท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทจะดำเนินการรักษาความลับ ความถูกต้อง และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ 

บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผล เว้นแต่ 

 1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลนั้นๆ 
 2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

มาตรการในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัท หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทจะดำเนินการให้มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนทางกฎหมาย

มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Security)

บริษัทจะดำเนินการในการกำหนดมาตรการต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การประมวลผล การจัดเก็บรักษา การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Rights)

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัทได้
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ 
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง 
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยบริษัท จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุด 

ช่องทางการติดต่อบริษัท

Thai Wiring System Co., Ltd.  

เลขที่ 318/10 – 22 ซอยสุขุมวิท 22 ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-663-0131-2 

Email Address : info@thaiwiring.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

นายณัฐจักร์ วงษ์เจริญสิน

กรรมการผู้จัดการ

Copyright © 2022 thaiwiring.com
envelopephone-handsetphonechevron-down
en_USEN